FİRMA DETAYLARI

Atila Seyfikli

 Ankara

Ankara şehrinin faaliyet gösteren Atila Seyfikli firması ile ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Yetkili:Atila Seyfikli
Tel:0(312)3946055
Cep:0(533)6340917
Fax:0(312)3946056
3.97
Paylaş
Web:www.atilaseyfikli.com
Adres:ivedik organize sanayi bölgesi 537. sok. No:50/c Ankara
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET a. En düşük maliyetle mal hareketinin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetler i. Gümrükleme ile ilgili hizmetler Gümrük kıymeti, transfer fiyatlandırması, royalti & lisans, referans fiyat uygulamaları: Eşya kıymetinin belirlenmesinde, özellikle transfer fiyatlama ve royalti/lisans ödemeleri ile referans fiyat uygulamaları konularında firmalara bilgi vermek, destek olmak. Royalti ve lisans sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, sözleşmelerin mevzuat karşısında değerlendirilmesi, royalty ve lisans ödemelerinde Gümrük İdaresi nezdinde, uygulama noktasında yardımcı olmak. Tarife pozisyonun belirlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi, Eşyanın mümkün olan en düşük vergiye konu olabilmesi için GTİP’nin belirlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi. Gümrük Antrepoları, serbest bölgeler uygulamaları: Dış ticarette maliyetleri en aza indirgeme noktasında, antrepo ve serbest bölge uygulamalarının sağladıkları avantajlar firmaların bilgisine sunulacaktır. Geçici ithalat, finansal kiralama (Cross Border Leasing), Dahilde işleme, hariçte işleme rejimi uygulamaları, Basitleştirilmiş işlemlerden yararlanma, onaylanmış kişi ve ihracatçı statüsünün kazanımı işlemleri, Bağlayıcı tarife ve menşe belgesi temini: Bağlayıcı tarife ve menşe bilgisi temini konusunda dosya oluşturma, başvurma, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak, Anti-damping ve standart uygulamaları: Bilindiği üzere gerek uzak doğudan yapılan ithalatlarda gerekse Avrupa’ya yönelik ihracatlarda, Anti-damping soruşturma ve uygulamasına firmalar muhatap kalmaktadırlar. Anti-damping soruşturmasının açılması, savunulması ve uygulamaya yönelik konularda firmalara yardımcı olunacaktır. Özellikle AB ile varılan gümrük birliğinden sonra standart uygulamaları dış ticarette önem kazanmıştır. Firmalara, bu konuda ön bilgi verilecek ve belge temininde destek hizmeti verilecektir. ii. Firmaya ve diğer firmayla ilişkilerine yönelik hizmetler Dış ticarete ilişkin plan-projelerde alternatifli fırsat-risk analizi, Dış ticarete ilişkin plan ve proje hazırlık aşamasında alternatif ve fırsatların doğru ve tam olarak karar mercilerinin önüne konması firmalar için yaşamsal önem taşıdığından Dış ticarete ilişkin maliyetleri düşürücü alternatiflerin hazırlanması konusunda firmalara yardımcı olunacaktır. En uygun gümrük rejiminin seçilmesi ve ekonomik etkili gümrük rejimlerinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanılması: Gümrük rejimleri farklılık göstermekte, özellikle ekonomik etkili gümrük rejimleri firmalara önemli avantajlar sağlamakta, maliyetler üzerinde artı veya eksi etkileri olmaktadır. Bu nedenle planlama ve uygulama noktasında, maliyet- fayda açısından en uygun gümrük rejiminin seçilmesi ve buna ilişkin işlemler konusunda firmalara destek olunması önem taşımaktadır. Keza, Gümrük Mevzuatı, belli kriterleri taşıyan firmalara ithalat ve ihracat işlemlerinde önemli kolaylıklar getirmiştir. Bu basitleştirilmiş işlemlerden yararlanma şartlarının ve sağladığı kolaylıkların bilinmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, onaylanmış kişi ve onaylanmış ihracatçı statüsünün kazanımı için başvuru, takip ve sonuçlanması işlemleri yürütülecektir. Mevzuata tam uyum için firmadaki sürecin ve içsel kontrol sisteminin gözden geçirilmesi, standart düzeyinin yükseltilmesi, Firmalarda dış ticarete ilişkin cereyan eden eşya, nakit ve belge akımlarının gümrük ve dış ticaret mevzuatına tam uygunluğunu sağlamak için, firmadaki sürecin ve içsel kontrol sisteminin gözden geçirilmesi, standart düzeyinin yükseltilmesi desteği verilecektir. Gümrük Müşavirleri ve lojistik firmalarından alınan hizmetin standart-maliyet düzeyinin değerlendirilmesi: Firmanın gümrük müşavirleri/lojistik firmalarıyla ilişkilerinde menfaatlerini korumak, maliyet unsurlarını gözden geçirmek ve alınan hizmetin maliyet ve standart düzeyini kontrol altında tutmak, Dış ticarete konu mal hareketinin en düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için depolama, taşıma ve gümrükleme hizmetlerinin aranılan standartlarda ve ekonomik olarak teminin için şartname oluşturmak, teklif almak, ihalesini gerçekleştirmek ve uygulamasını denetlemek, Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın yanlarında getirdikleri araçlarının (taşıt takip programı dahilinde) yurtta kalma sürelerine yönelik sıkıntılarını gidermek. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye kesin dönüş kararı alan vatandaşlarımızın edindikleri eşya ve araçlarının ithalinde yardımcı olmak. Yurt dışında yakını vefat eden vatandaşlarımıza miras yoluyla intikal eden eşya veya araçların (motorsiklet veya binek araç) ithalinin gerçekleştirilmesi. Ortopedik rahatsızlıkları nedeniyle sakat kalan vatandaşların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesi hükmünde yurt dışından tüm vergilerden muaf olarak getirmek istedikleri kendi kullanımlarında veya başkalarının kullanımında ki sakat aracının temini ve ithal işlemlerinin yapılması. Tasfiye mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen (Devlet malı olan) eşyaların hangi şartlarda ithalinin yapılacağı, ithali mümkün değilse maddi kaynaklarınızın yok olmaması nezdinde nasıl yurt dışı edileceği hususunda yardımcı olmak ve işlemi sonlandırmak. TASİŞ tarafından yapılan satış sonrası adınıza kalan yatırılan bir bedelin bulunup bulunmadığı hususlarını araştırmak ve sonlandırmak. Yukarıda ifade etmemekle beraber gümrük ve dış ticaret adına yapmak istediğiniz tüm işlemlerde gerekli yardım ve düzenlemeleri sağlamak işimizdir. UYUŞMAZLIKLAR b. Adli ve idari uyuşmazlıklardan kaçınılması, uyuşmazlıklarda firma menfaatlerinin korunması Adli ve idari soruşturma ile sonradan kontrole ilişkin denetlemelerde firmanın yönlendirmesi ve en uygun pozisyonun alınması: İşletmelerin, adli ve idari ihtilaflara düşmemesi için zayıf-güçlü (SWOT analizi) yanların ortaya konması, güçlendirilmesi yönünde öneriler getirilmesi ve uygulamanın takip edilmesi hizmeti verilecektir. Adli ve idari uyuşmazlıklarda görüş bildirmek, firmanın idare ve denetim elemanları nezdinde temsil edilmesi: Firmanın içine düştüğü idari ve adli uyuşmazlıklarda görüş bildirmek, müzekkere hazırlamak, firmayı idare ve denetim elemanları nezdinde temsil ederek, firma lehine pozitif kazanımlar elde edilmesine yardımcı olmak bir başka hizmetimizdir. Adli soruşturma ve sonradan kontrole ilişkin inceleme konusu olan firmaların menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak denetim sürecinde firmayı yönlendirmek, denetim elemanları nezdinde temsil etmek, yardımcı olmak, Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlalinden etkilenen firmanın gümrük ve adli makamlar nezdinde menfaatlerinin korunması, Rakiplerinin haksız veya usulsüz uygulamaları nedeniyle ticari menfaati zarar gören firma haklarının resmi kurumlar nezdinde korunmasına yönelik mekanizmaların başlatılması.