FİRMA DETAYLARI

Avukat Aytaç ER

 Adana / Seyhan

Adana şehrinin Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren Avukat Aytaç ER firması ile ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Yetkili:Avukat Aytaç ER
Tel:0(322)2903367
Cep:0(532)1131508
3.88
Paylaş
Web:www.avaytacer.com/
Adres:Reşatbey Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. Türkkuşu Cd.Günep Panorama İş Merkezi B Blok Kat:8 No:801 Seyhan / Adana

Adanada Aile Avukatı alanında hizmet verilen davalar

Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Nafaka Davaları
Ziynet eşyası alacağı davası
Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan eşya davaları
Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
Velayet Davaları
Babalık ve Soy bağının Reddi Davaları
Vesayet Davaları
Evlat Edinme Davaları
Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri Başta Olmak Üzere Aile Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaflar
Nişanın Bozulmasından dolayı maddi ve manevi tazminat Davası

 

Adanada Ceza Avukatı alanında Hizmet verilen Davalar

 

Uluslararası Suçlar
Kişilere Karşı Suçlar
Topluma Karşı Suçlar
Memur Suçları
Mala zarar verme suçları
Kamu düzenine karşı suçlar
Aile içi şiddet suçları
Dolandırıcılık suçları
Resmi ve Özel belgede sahtecilik suçları
İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları
Kaçakçılık suçları
Hakaret,tehdit suçları
Özel hayatın gizliliğini ihlâl suçları
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları
Konut dokunulmazlığının ihlâli suçları
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları
Haberleşmenin gizliliğini ihlâl suçları
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçları
Hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçları
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
Sahtecilik suçları
İnternet dolandırıcılığı suçları
Zimmet, irtikâp, rüşvet Suçları
İftira, suç uydurma Suçları
Radyo, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar
Taksirle Öldürme Suçu
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
Haksız Arama Suçu
Yağma Suçu
Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
Yalan Tanıklık Suçu

 

Adanada İş Avukatı alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

 

Hizmet Tespiti davaları
Kıdem ve ihbar Tazminatı davaları
İşçilik ücret alacağı davaları
İzin ücreti, fazla mesai,kasa tazminatı ve sosyal haklardan kaynaklı alacak davaları
İşe iade ve kötü niyet tazminatı davaları
İş kazası ve meslek hastalığı davaları
İş kazasından kaynaklı maddi  ve manevi tazminat
İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler ve anlaşmalar
İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların anlaşma ve dava yoluyla çözümü
İş ve Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
İşçi alma ve işten çıkarma sürecinin yürütülmesi

 

Adanada İcra Avukatı alanında hizmet verilen davalar

 

Tahliye davası
İstirdat davası
İstihkak davası
Kıymet takdirine itiraz davası
Haczedilemezlik itirazı davası
İtirazın kaldırılması ve iptali davası
Takibin iptali davası
İmzaya ve borca itiraz davası
Memur muamelesini şikayet davası
Usulsüz tebligatın iptali davası
Menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) davaları
Taahhüdü ihlal davası
İhalenin feshi davası
Yedi eminliği su istimal davası

 

Adanada Gayrimenkul Avukatı alanında hizmet verilen davalar

 

Tapu iptal ve tescil
Men\'i müdahale davaları
Geçit hakkı davaları
Haksız işgal Ecrimisil davaları
Tespit davaları
Şufa davaları
Tahliye davaları
İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
Gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
Kira tespit davaları
Zarar tespit davaları

 

Adanada Tazminat Avukatı alanında hizmet verilen davalar

 

Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları
Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları
Destekten yoksun kalma tazminatı davaları
Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları
Hakaret iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları
İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları
Ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan tazminat davaları
Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat davaları
Kıdem ve İhbar tazminatı davaları
Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları
Babalık davasının konusu olarak manevi tazminat

 

Adanada Kişiler Hukuku Avukatı alanında hizmet verilen davalar

 

Vasi tayini davaları
Kayyum ataması davaları
Tapu ve nüfus kayıtlarında ad ve soyad düzeltme ve değiştirme davaları
Yaş küçültme ve düzeltme davaları
İsim değişikliği davaları
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
Mirasçılık- veraset belgesi alınması davası
Nesebin reddi davaları
Babalık davaları

 

Adanada Miras Avukatı alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

 

Mirasçılık belgesinin (Veraset İlamının) alınması davası
İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi davaları
Mirasın reddi davası
Mirasın hükmen reddi davası
Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
Tenkis davaları
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Vasiyetnamenin açılması davaları
Vasiyetnamenin iptali davaları
Miras sözleşmeleri
Vasiyetname düzenlemeleri
Taksim sözleşmeleri

 

Adanada Tüketici Hukuku Avukatı alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

 

Kredi masrafı alacağı davası
Kredi masrafı alacağı tüketici hakem heyeti başvurusu işlemleri
Tüketici hakem heyetleri kararlarının icrası
Her türlü tüketici sorunlarına ilişkin davalar
Tüketici hak ihlallerinden kaynaklanan hakem heyeti başvuruları
Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
Ayıplı Mallardan doğan davalar
Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
Garantili mallardan doğan davalar
Haksız şartlardan doğan davalar
Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
Paket turlardan doğan davalar
Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
Tüketici Sorunları HakeHeyeti’ne müracaatlar

 

Adanada Danışmanlık alanında hizmet verilen davalar ve işlemler

 

Site Yönetimi ve danışmanlık hizmetleri
Şirketlere yıllık danışmanlık hizmetleri
Şahıslar arası ve şirketler arası sözleşmelerin hazırlanması
Online danışma hizmetleri
Her türlü davada şahıs ve şirketlerin temsili
Hukuki içerikli yazışmalar
İhtilaflı konularda şahıs ve şirketlere hukuki yardımda bulunmak
İcra takipleri yapmak
Davalar açmak ve Aleyhe açılmış davalara cevap vermek
Temyiz , karar düzeltme ve kanun yararına bozma dilekçesi hazırlanması
İcra kanalıyla satışlarda vekil ile temsillik hizmeti
Sözlü ve yazılı olarak sorularınızı cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık yapmak
Müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak
Çalıştığınız firma ve kişilerle sözleşmelerinizi hazırlamak
Tüm çalışanlarınız için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yasal şartlara uyarlamak
İhtarameleri ve cevaplarınızı düzenlemek